From Zero to Hero (P22): 1Click = 1000 Prompts với Dynamic Prompts

Dynamic prompts là một extension đời đầu của Stable Diffusion, nhưng đến nay vẫn là 1 phần mở rộng rất quan trọng. Mở rộng này tạo ra những kết hợp ngẫu nhiên cho kết quả khác nhau trong prompt của bạn.

:one: Cách dùng cơ bản
Xem xét prompt sau

A {dog|cat} is {running|swimming}
Các prompt có thể tạo ra được bao gồm

  • A dog is running
  • A cat is running
  • A dog is swimming
  • A cat is swimming

Tạo ra được bao nhiêu biến thể thì phải phụ thuộc vào batch count và batch size.
Một cách khác là có thể dùng wildcards (xem link ở bài viết)

Các cài đặt nâng cao

:two: Combinatorial Generation
image

Một dynamic prompts thông thường sẽ tạo ra một tổ hợp ngẫu nhiên, tuy nhiên nếu bât tùy chọn Combinatorial , kết hợp cùng wildcards thì tất cả các yếu tố trong wildcards sẽ được kết hợp thành các prompt

Ví dụ: 1 wildcard có tên seasons có các từ: winter, spring, summer, autumn thì prompt “A lake in __ seasons__” sẽ tạo ra tổ hợp
A lake in winter
A lake in spring
A lake in summer
A lake in autumn

Để ngăn việc vô tình tạo ra hàng nghìn hình ảnh, bạn có thể giới hạn tổng số lời nhắc được tạo bằng thanh trượt Max Generations . Giá trị 0 (mặc định) sẽ không đặt bất kỳ giới hạn nào.

Combinatorial Batches

cho phép bạn lặp lại cùng một bộ lời nhắc nhiều lần với các hạt giống khác nhau. Số lô mặc định là 1.

:three: Fix seeds

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng cùng một seed cho mọi hình ảnh được tạo. Nếu không có wildcards thì tất cả các hình ảnh sẽ giống hệt nhau. Nó rất hữu ích nếu bạn muốn kiểm tra tác dụng của một sửa đổi cụ thể.

Ví dụ:
A beautiful day at the beach __ medium/photography/filmtypes__
Bằng cách đó, bạn có thể tách biệt hiệu ứng của từng loại phim trên một cảnh cụ thể. Dưới đây là một số kết quả:

:four: Prompts Magic
image.
Sử dụng dữ liệu được đào tạo trước từ, tùy chọn này cho phép các bạn tạo ra những nội dung khác nhau dựa trên từ khóa ngắn và độ sáng tạo của từ khóa.
Ví dụ từ mình sử dụng từ khóa " a cup"
Dưới đây là prompt được tạo ra từ data “Gystavosta”

  • a cup of coffee, portrait, fantasy, beautiful face, vivid colors, elegant, concept art, sharp focus, digital art, Hyper-realistic, 4K, Unreal Engine, Highly Detailed, HD, Dramatic Lighting by Brom, trending on Artstation
  • a cup cake, full of details, matte painting, concept art, smooth, octane render, trending on cgsociety artstation, in the style of dripping melting slime, by H, R, Giger, 8k, by artgerm
  • a cup of coffee, symmetrical, soft lighting, depth of field, trending on artstation, cinematic, photorealism, bokeh
  • a cup cake, vivid colours, digital painting, soft lighting, atmospheric, cinematic, masterpiece, by leonardo da vinci, by greg rutkowski, by wlop, by artgerm

Ảnh tạo ra là

Các mô hình được tào tạo khác có thể tải về (tùy thuộc vào tốc độ internet và cấu hình của bạn)

:five: I’m feeling lucky

Sử dụng API lexica.art để tạo lời nhắc ngẫu nhiên. Hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm cảm hứng hoặc đơn giản là quá lười để nghĩ ra lời nhắc của riêng mình. Khi tùy chọn này được chọn, lời nhắc trong hộp nhắc chính sẽ được sử dụng làm chuỗi tìm kiếm.
Hiện tại lexica đã đổi api, nên tính năng này tạm thời chưa sử dụng được.

:six: Attention grabber
Tùy chọn này chọn ngẫu nhiên một từ khóa trong lời nhắc của bạn và thêm mức độ nhấn mạnh ngẫu nhiên. Dưới đây là ví dụ về cách điều này ảnh hưởng đến lời nhắc:

post-apocalyptic wasteland, nuclear fallout, the most beautiful and perfect flower with green leaves growing from dust and rubble, delicate and vulnerable, representing hope and a new beginning, vibrant colors, dramatic light, extremely detailed, ultra-realistic, masterpiece

Kết quả:

post-apocalyptic wasteland, nuclear fallout, (the most beautiful and perfect flower with green leaves growing from dust and rubble:1.13), delicate and vulnerable, representing hope and a new beginning, vibrant colors, dramatic light, extremely detailed, ultra-realistic, masterpiece

post-apocalyptic wasteland, nuclear fallout, the most beautiful and perfect flower with green leaves growing from dust and rubble, delicate and vulnerable, representing hope and a new beginning, vibrant colors, dramatic light, (extremely detailed:1.36), ultra-realistic, masterpiece

:seven: Write prompts to file


Chọn hộp kiểm lưu prompt vào thư mục có image tạo ra.

:eight: Mẫu Jinja2


là một tính năng thử nghiệm cho phép bạn xác định lời nhắc một cách bắt buộc. Đây là một tính năng nâng cao và chỉ được khuyến nghị cho những người dùng biết sử dụng code.

1 Like