Tất cả những công cụ và tài nguyên hữu ích về AI Generative

Không cần tìm đâu xa, bookmark bài viết này vào và chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn tất cả các nguồn thông tin về AI Image Generative
(Bài viết sẽ thường xuyên được bổ sung và sửa đổi - cập nhật ngày 18/01/2024)

Thư viện trưng bày và chia sẻ prompt mẫu:

Tạo Prompt:

Tạo prompt từ ảnh:

Thư viện về các nghệ sỹ, phong cách:

Học tập và hướng dẫn:

Top tạo ảnh AI

Tạo ảnh AI nền WEB [Web Apps]

Tạo ảnh AI từ APP MOBILE

  1. Canvas Pro : ứng dụng quá nổi tiếng để làm thuyết trình, giờ đã có AI
  2. Anime Art AI : chủ yếu ảnh Anime
  3. Pixai Art: ứng dụng web, hiện tại chỉ cho Android
  4. FacePlay - AI Art Generator: trend đổi mặt đang hot
  5. Dreamerland : dùng khá nhanh nhưng phí thành viên cũng đắt

Models:

Công cụ tạo prompt và hỗ trợ khác:

4 Likes