Tạo ảnh 3D từ model sv3D

Workflow đơn giản giúp bạn tạo những hình ảnh 3D từ 1 hinh ảnh 2D duy nhất


Mô hình này cần chủ thể ở trong một background sạch, ví dụ như vậy

Link tải :
here
Sử dụng ngay tại Comfy Ui -Kaikun.io