From Zero to Hero (P26): [Comfy UI] Một số phím tắt hữu dụng khi sử dụng Comfy

Việc ghi nhớ và sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn giảm bớt thời gian rất nhiều trong việc làm quen và sử dụng comfy UI.
Dưới đây là một số phím tắt và ý nghĩa của chúng, các phim Ctrl trên window hoàn toàn có thể thay thế bằng phím Cmd trên MacOS.

image

Liên kết phím Ý nghĩa
Ctrl + Enter Xếp hàng biểu đồ hiện tại để tạo
Ctrl + Shift + Enter Xếp hàng biểu đồ hiện tại làm biểu đồ đầu tiên cho thế hệ
Ctrl + Z/Ctrl + Y Hoàn tác/Làm lại
Ctrl + S Lưu quy trình làm việc/ Workflow
Ctrl + O Tải quy trình làm việc/Workflow
Ctrl + A Chọn tất cả các nút/nodes
Alt + C Thu gọn/hủy thu gọn các nút đã chọn
Ctrl + M Tắt bật các nút đã chọn
Ctrl + B Bỏ qua các nút đã chọn (hoạt động giống như nút đã bị xóa khỏi biểu đồ và các dây được kết nối lại)
Delete/Backspace Xóa các nút đã chọn
Ctrl + Backspace Xóa biểu đồ hiện tại
Space Di chuyển khung vẽ xung quanh khi giữ và di chuyển con trỏ
Ctrl/Shift + Click Thêm nút đã nhấp vào vùng chọn
Ctrl + C/Ctrl + V Sao chép và dán các nút đã chọn (không duy trì kết nối với đầu ra của các nút không được chọn)
Ctrl + C/Ctrl + Shift + V Sao chép và dán các nút đã chọn (duy trì kết nối từ đầu ra của các nút không được chọn đến đầu vào của các nút đã dán)
Shift + Drag Di chuyển nhiều nút đã chọn cùng một lúc
Ctrl+ Kéo chuột Chọn nhiều nút cùng một lúc
Ctrl + D Tải biểu đồ mặc định
Alt ++ Phóng to canvas
Alt ± Thu nhỏ canvas
Ctrl + Shift + LMB + Scroll chuột Phóng to/thu nhỏ canvas
Q Chuyển đổi chế độ hiển thị của hàng đợi
H Chuyển đổi khả năng hiển thị của lịch sử
R Làm mới biểu đồ
Click đúp vào LMB Mở bảng tìm kiếm nhanh nút