From Zero to Hero (P2): Text 2 Image - Làm sao để biến những mô tả của bạn thành hình ảnh

Text to image (txt2img) là một trong những chức năng cơ bản nhất của Stable Diffusion, và có lẽ là cũng chức năng cơ bản nhất của nhiều AI tạo ảnh. Mô tả của bạn sẽ được gọi là “Prompt” , tất cả những gì bạn viết ra có thể được mô tả trong bức ảnh do AI tạo.

Mình nói là có thể chứ không phải là tất cả do việc huấn luyện của các AI là khác nhau, do đó có những thứ bạn mô tả mà AI không được học thì nó sẽ không thể mô tả, hoặc mô tả sai trong ảnh được tạo ra.

Để tạo ra một prompt chất lượng hãy đọc thêm bài viết Cách viết Prompt hiệu quả cho Stable Diffusion .

Để hiểu thêm về cách AI của Stable Diffusion được huấn luyện Prompt hãy đọc thêm bài viết GIỚI HẠN CỦA PROMPT.

Hãy bắt đầu bằng cách khởi động Kaikun Stable Diffusion.


Hãy chắc chắn bạn muốn tạo nội dung gì trong bức ảnh, và có các model, lora phù hợp cho bức ảnh của bạn. Để tải tài nguyên từ Civitai, hãy xem thêm tại đây. Hoặc nếu bạn có những tài nguyên không có sẵn trên dữ liệu của civitai, hãy tự tại tài nguyên lên Kaikun File Manager.

Đây là prompt mẫu mình đưa vào cho tấm ảnh, ấn Generate để tạo ảnh

Prompt: (Masterpiece, award winning, professional, highly detailed), centered, medium shot, full body, anime style, illustration, stylized, oil painting, witch girl, cute, cuddling, holding moon, space planetary background, magical array, fractal art, hyper maximalism, (epic composition, epic proportion, surrealism), vibrant color, natural lighting, depth of field, HD, 64K, panoramic,

Neg-prompt: (deformed, distorted, disfigured:1.3), poorly drawn, bad anatomy, wrong anatomy, extra limb, missing limb, floating limbs, (mutated hands and fingers:1.4), disconnected limbs, mutation, mutated, ugly, disgusting, blurry, amputation, Nrealfixer, nfixer, nartfixer, By bad artist -neg

Nếu tấm ảnh đầu tiên chưa thế tạo ra được sản phẩm theo ý bạn, hãy thử lại hoặc thay đổi 1 vài thông số cho đến khi có được sản phẩm ưng ý để lưu lại hoặc đưa vào cho việc xử lý tiếp theo. (inpaint, upscale…)

Chúc mọi người thành công!

1 Like