Tôi đã mua gói AI Chat + AI Image nhưng không dùng được Stable diffusion?

Để sử dụng Stable diffusion bạn cần phải nạp coin vào tài khoản
Dịch vụ Stable diffusion được sử dụng server riêng và sẽ tính phí theo số phút bạn sử dụng. Để thực hiện thanh toán coin, hãy truy cập vào plan SD.

2 Likes