Tôi có thể tải Checkpoints, Loras khác ngoài mặc định của Kaikun không?

Bạn có thể tải tất cả các checkpoint và lora đang có trên Civitai, thông qua extension Civitai. Hiện tại bạn có thể tải số lượng không hạn chế

1 Like