Tôi chưa biết sự dụng AI image và Stable diffusion thì có thể tìm hiểu kiến thức tài đây không?

Để tìm hiểu cách sử dụng của tất cả các ứng dụng mà Kaikun đang cùng cấp, bạn có thể truy cập vào How-to. Tại đây sẽ tập hợp các công cụ, cũng như cập nhật cách sử dụng của Kaikun.

Để tìm hiểu Stable Diffusion, cũng như các ứng dụng của nó trong công việc và cuộc sống, hay truy cập tutorials. Chúng tôi cập nhật cách sử sử dụng cho người chưa bắt đầu đến những kỹ thuật nâng cao.

2 Likes