Sử dụng dịch đúng cách trong AI Image

Với Ai Images, cài đặt mặc định của prompt sẽ là tiếng anh, vì vậy nếu bạn sử dụng ngôn ngữ khác để mô tả, hãy chắc chắn là bạn đã mở cài đặt và chọn vào dịch prompt.

Chúc các bạn thành công!

1 Like