MJ Parameter (p9): Sự kì lạ - Weird

Tham số này giới thiệu những đặc tính kỳ quặc và khác thường cho hình ảnh được tạo của bạn, mang lại kết quả độc đáo và bất ngờ.

--weird chấp nhận các giá trị: 0–3000.
Giá trị --weird mặc định là 0.
–weird là một tính năng mang tính thử nghiệm cao. Điều kỳ lạ có thể thay đổi theo thời gian
–weird tương thích với v5; v5.1; v5.2; niji
–weird không hoàn toàn tương thích với seed

/imagine prompt `cyanotype cat --weird xxx

Ở các mức lập dị thấp, bạn thấy hình ảnh gần như giống mô tả; sau đó tăng dần ở các mức độ thay đổi ngày càng tăng.

Sự khác biệt giữa --weird , --chaos và là gì --stylize ?

--chaos kiểm soát mức độ đa dạng của các hình ảnh lưới ban đầu với nhau.
--stylize kiểm soát mức độ áp dụng thẩm mỹ mặc định của Midjourney.
--weird kiểm soát mức độ khác thường của hình ảnh so với hình ảnh Midjourney trước đó.

Chúc các bạn thành công!