MJ Parameter (P7): Stylize - Cách điệu

Nếu tạo ảnh bằng MJ một thời gian, các bạn sẽ nhận ra rằng ảnh tạo ra từ AI này có xu hướng rất nghệ thuật. Đặc điểm nghệ thuật có thể nhận ra qua thiên hướng màu sắc, bố cục. Tham số --stylize hoặc --s ảnh hưởng đến mức độ nghệ thuật này. Giá trị cách điệu thấp tạo ra hình ảnh gần giống với lời nhắc nhưng kém tính nghệ thuật. Giá trị cách điệu cao tạo nên những hình ảnh mang tính nghệ thuật cao nhưng ít có tính kết nối.

Giá trị nghệ thuật này được thay đổi từ 0 đến 1000, và mặc định ở 100.
4 mức quan trọng cần phải nhớ của giá trị style
Style low: 50
Style med: 100
Style high: 250
Style very high: 750

Cách sử dụng:
Thêm --stylize <value> hoặc --s <value> vào cuối prompt của bạn.

Prompt: [perfect explorer objects knolling]

Style low

Style mid

Style very high

Style high

1 Like