MJ Parameter (P5): Stop

Hiểu đơn giản là bức ảnh được tạo ra từ 0% đến 100%, việc thêm stop sẽ cho bức ảnh dừng lại ở chừng nào bạn muốn, tùy theo mục đích của bạn.

Sử dụng tham số --stop

Thêm --stop <value> vào cuối prompt

Dưới đây là so sánh khi sử dụng --stop
prompt example: splatter art painting of acorns --stop 90

2 Likes