MJ Parameter (P4): Chất lượng - Quality

Tham số --quality hoặc --q thay đổi lượng thời gian dành để tạo hình ảnh. Cài đặt chất lượng cao hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý và tạo ra nhiều chi tiết hơn. Giá trị cao hơn cũng có nghĩa là sử dụng nhiều phút GPU hơn cho mỗi công việc. Cài đặt chất lượng không ảnh hưởng đến độ phân giải.

Cài đặt giá trị cao cho --quality không phải lúc nào cũng tốt hơn. Đôi khi cài đặt --quality thấp hơn có thể tạo ra kết quả tốt hơn—tùy thuộc vào hình ảnh bạn đang cố gắng tạo. Cài đặt --quality thấp hơn có thể là tốt nhất để có tạo ra ảnh trừu tượng.

Giá trị --quality mặc định là 1.
–quality chỉ chấp nhận các giá trị: .25, .5 và 1 cho mô hình hiện tại. Giá trị lớn hơn được làm tròn xuống 1.
–quality chỉ ảnh hưởng đến việc tạo hình ảnh ban đầu.
–quality hoạt động với Phiên bản mẫu 4, 5, 5.1, 5.2 và niji 5.

Dưới đây là so sánh cùng 1 prompt khi tham số quality lần lượt là 1 - 0,5 - 0,25

Prompt: simplicity --ar 68:128

2 Likes