MJ Parameter (p3): No - Negative prompt của Midjourney

Tham số No cho Midjourney biết những gì không được đưa vào hình ảnh của bạn. Nó không khác gì negative prompt trong stable diffusion

--no chấp nhận nhiều từ được phân tách bằng dấu phẩy:--no item1, item2, item3, item4

So sánh
Prompt: Crowded street

Prompt: crowded street --no building,house

Nhà cửa đã giảm đi tỉ trọng đáng kể trong ảnh có yếu tố negative

Không thêm mô tả phủ định
AI sẽ không hiểu những từ bạn muốn đưa vào phủ định bằng từ " don’t, doesn’t", nó chỉ hiểu theo lệnh. Vì vậy nếu dùng “Don’t” đôi khi sẽ phản tác dụng chứ không đem lại hiệu quả.

Prompt: crowded street don’t have no building,house

1 Like