MJ Parameter (P2): Chaos - Hỗn loạn

Mặc định MJ sẽ tạo ra 4 ảnh trong 1 lần yêu cầu, các giá trị Chaos càng cao, mức độ khác nhau của ảnh sẽ càng tăng lên.
–chaos chấp nhận các giá trị 0–100.
Giá trị --chaos mặc định là 0.

Cách sử dụng
Sử dụng tham số --chaos hoặc --c
Thêm --chaos hoặc --c vào cuối prompt

Ví dụ khi Chaos lần lượt là 0 - 50 - 100

2 Likes