MJ Parameter (P14): Image Blend nâng cao - Image weight

MidJourney bổ sung khả năng cho người sử dụng linh động trong việc sử dụng sức mạnh của việc tùy chình mức độ ảnh hưởng của bức ảnh đầu vào đến kết quả đầu ra bằng “–iw”
Ở trạng thái mặc định, text prompt của bạn và image prompt sẽ có sức ảnh hưởng như nhau, nếu iw càng cao thì bức ảnh sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn đến kết quả.
Giá trị của iw sẽ trong khoảng từ 0 đến 3, và giá trị mặc định là 1
Ví dụ với prompt sau:

flowers.jpg birthday cake --iw .5

Sau đây là mức ảnh hưởng của text prompt và image prompt với các giá trị cụ thể


Các giá trị nhỏ hơn 1 cho thấy sự áp đảo của text prompt “the cake”, và các giá trị sau 1 thể hiện sự áp đảo của image prompt"flowers".

Để sử dụng tính năng này trên Kaikun, hãy chú ý đến đến tính năng blend và parameter “iamge weight” bên dưới