MJ Parameter (P13): Style Reference nâng cao - Style Weight

Ngoài việc bổ sung chức năng style reference - copy phong cách, thì MidJourney cũng cho người dùng điều khiển mức độ ảnh hưởng đến kết quả đầu ra bằng parameter weight.
Thần chú ở đây là “sw” được sử dụng đằng sau style reference của bạn. CW có thể thay đổi giá trị từ 0 đến 1000, và giá trị mặc định là 100.
Hãy thử xem xét ví dụ sau với style nét vẽ với chủ đạo màu đen trắng.

Prompt đại diện của chúng ta sẽ là :slight_smile:
the batman --sref (link) --niji 6 --sw (giá trị)
(trên Kaikun các bạn chỉ cần thêm giá trị “–sw” vào sau prompt, các parameter khác được lựa chọn trong thanh công cụ)
Chúng ta sẽ xem xét các giá trị lần lượt là 100 - 300 - 500 - 800 -1000
sw 100
sw 300
sw 500
sw 800
sw 1000

Nhận xét cá nhân của mình là các style weight không quá cho thấy rõ sự khác biệt, có lẽ style của input chưa đủ phức tạp để tạo ra sự khác biệt, tuy nhiên có thể thấy ở các weight là 800 và 1000, có vẻ style đang được đẩy lên hơi cao quá.

Cập nhật:
Để sử dụng trên Kaikun, hãy lưu ý ô mục “Style Reference” để thả hình input và thanh “Style Reference” để thay đổi giá trị