MJ Parameter (P12): Character Reference nâng cao - Character Weight

Cùng với việc cập nhật tính năng Character Reference - Đồng nhất nhân vật, thì MidJourney đã cho phép người sử dụng có nhiều tùy chọn hơn để điều khiển mức độ ảnh hưởng của nhân vật đến kết quả đầu ra
“Thần chú” ở đây là sử dụng cụm từ “cw” đằng sau parameter cref của bạn. Giá trị của cw là từ 0 đến 100. với 0 là việc AI chỉ xem xét giá trị từ khuôn mặt của nhân vật, và các giá trị lớn hơn AI sẽ xem xét đến các yếu tố khác như quần áo, giầy dép. 100 là giá trị mặc định
Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây để thấy sự ảnh hưởng của Character Weight

  • Chú ý đến việc MJ làm việc đồng nhất tốt nhất khi làm việc với các hình tạo từ MJ, do đó trong ví dụ mình sẽ lấy hình mình đã tạo từ MJ

Prompt đại diện của chúng ta sẽ là :
a boy working in front of the computer, lofi --niji 6 --cref (link) --cw (giá trị)
(trên Kaikun các bạn chỉ cần thêm giá trị “–cw” vào sau prompt, các parameter khác được lựa chọn trong thanh công cụ)
Dưới đây là kết quả tạo ra khi sử dụng weight ở các mốc 0 -20 -40-60-80-100


cw 20
cw40


cw100

Có thể thấy MJ đồng nhất nhân vật một cậu bé da trắng, tóc rối tự nhiên, mặt khá bầu bĩnh và đeo 1 cặp kính tròn đen.
Tuy nhiên lần lượt các ảnh theo thứ tự tăng dần, nhân vật chỉ được đồng nhất về khuôn mặt, trong khi ảnh cuối chúng ta co thể thấy nhân vật đã có balo, và đôi giày thể thao trắng như trong ảnh ban đầu.

Cập nhật: Để sử dụng tính năng Character Reference trên Kaikun.io hãy chú ý khung “Character Reference” và thanh “Char Reference” để thay đổi thông số