MJ Parameter (P10): Tỉ trọng giữa các từ khóa (Prompt Weight)

Midjourney có thể kết hợp nhiều khái niệm bằng cách sử dụng :: làm dấu phân cách. Việc sử dụng kết hợp các trọng số và dấu :: sẽ giúp MJ hiểu được sự quan trọng khác nhau trong các khái niệm, từ đó đưa kết quả từ prompt trở lên chính xác hơn.

- Multi prompt:
Việc thêm dấu hai chấm :: vào lời nhắc sẽ cho MJ biết được tại vị trí đó phải xem xét từng phần của lời nhắc riêng lẻ. Đối với lời nhắc, pan cake cả hai từ đều được xem xét cùng nhau và Midjourney Bot tạo ra hình ảnh về chiếc bánh tròn mỏng. Nếu lời nhắc được tách thành hai phần thì pan:: cake cả hai khái niệm đều được xem xét riêng biệt, sau đó kết hợp với nhau tạo thành một chiếc bánh (cake) trên một cái mâm (pan).

Prompt: Pan cake

Prompt: Pan:: cake

- Prompt Weight:
Khi thêm một giá trị “x” phía sau “::” thì prompt phái trước của “::” sẽ có giá trị gấp x lần giá trị phía sau. Điều ngược lại cũng đúng nếu sử dụng dấu âm; giá trị đằng trước “::” sẽ có giá trị kém x lần giá trị phía sau trong prompt đó.
Lưu ý tổng trọng số của tất cả các giá trị thành phần trong prompt phải là số dương

Prompt: pan::5 cake --v 5.2
“pan” được xem trọng hơn cake

pan::-3 cake::4 --v 5.2
“cake” được xem trọng hơn pan

1 Like