MJ Parameter (P1): Ratio Aspect - Tỉ lệ khung hình

Tham số --aspect hoặc --ar thay đổi tỷ lệ khung hình của hình ảnh được tạo. Tỷ lệ khung hình là tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của hình ảnh. Nó thường được biểu thị bằng hai số cách nhau bằng dấu hai chấm, chẳng hạn như 7:4 hoặc 4:3.

Hình ảnh hình vuông có chiều rộng và chiều cao bằng nhau, được mô tả là tỷ lệ khung hình 1:1. Hình ảnh có thể là 1000px × 1000px hoặc 1500px × 1500px và tỷ lệ khung hình vẫn là 1:1. Màn hình máy tính có thể có tỷ lệ 16:10. Chiều rộng gấp 1,6 lần chiều cao. Vì vậy, hình ảnh có thể là 1600px × 1000px, 4000px × 2000px, 320px x 200px, v.v.

Tỷ lệ khung hình mặc định là 1:1.
–aspect phải sử dụng số nguyên. Sử dụng 139:100 thay vì 1,39:1.
Tỷ lệ khung hình ảnh hưởng đến hình dạng và bố cục của hình ảnh được tạo.

Tỷ lệ khung hình giữa hành trình phổ biến

--aspect 1:1 Tỷ lệ khung hình mặc định.
--aspect 5:4 Tỷ lệ khung hình và in phổ biến.
--aspect 3:2 Phổ biến trong chụp ảnh in.
--aspect 7:4 Gần với HD Màn hình TV và màn hình điện thoại thông minh.

Cách sử dụng ratio aspect
Thêm --aspect <value>:<value> hoặc --ar <value>:<value> vào cuối promt
image
.

1 Like