Làm sao để tải thêm extension cho Stable Diffusion?

Nếu bạn đang muốn cài một hoặc nhiều extension mới chưa có sẵn trên Stable Diffusion Kaikun cung cấp hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh Request.
Chúng tôi sẽ xem xét nhu cầu của cộng đồng về bộ mở rộng mới này và cài đặt thử nghiệm trước khi đưa lên để đảm bảo tính đồng bộ và ổn định của hệ thống!
Nếu bạn có nhu cầu trải nghiệm riêng, tự cài đặt hãy liên hệ để có server riêng của mình!

1 Like