Làm sao để tải Checkpoints, Loras cá nhân; dữ liệu Batch trong Stable Diffusion?

Hiện tại bạn chưa thể tải Checkpoints, Loras cá nhân; dữ liệu input lên Stable Diffusion của Kaikun.
Tuy nhiên chúng tôi đã có kế hoạch để nâng cấp tính năng này trong thời gian sớm nhất

1 Like