Công cụ giúp tăng tốc workflow làm việc của bạn với Stable Diffusion

1.Style
Rất nhiều lúc trong Stable diffusion ta không muốn gõ lại prompt nhiều lần, hoặc có những prompt dài và phức tạp nên ta không thể nhớ. Vì thế thẻ style (khoanh ô vàng cam) sẽ là trợ thủ đắc lực của chúng ta.
Untitled-1

Thay vì phải nhớ một cấu trúc prompt dài lặp đi lặp lại, bạn chỉ cần lưu mô tả này trước như 1 style, và khi cần thì thêm vào cuối prompt của bạn.
Ví dụ mình có 1 style “Quality” với các từ bên trong style là: High quality, 4K, UHD, Masterpiece, Hires . Khi viết prompt mới, chỉ cần chọn thêm style Quality là bạn lập tức có cụm từ trên vào trong prompt của mình.
Để thêm một style, bạn để trống ô style, ấn vào hình chiếc bút, mục tùy chỉnh sẽ hiện ra


Bạn đền đầy đủ thông tin: Đặt tên cho style, viết nội dung mặc định, nội dung phủ định cho style. Trường hợp muốn sửa style cũ thì bạn chọn style cũ và edit nội dung bên trong.

2. Copy paste arrow
Thực sự mình không nắm được tên gọi chính thức của công cụ, nhưng tác dụng của nó thực sự hỗ trợ mình rất nhiều.
Giả sử bạn có 1 prompt rất dài dưới đây:
masterpiece, best quality, absurdres, perfect anatomy, 4K, 8K, (official art, best quality illustration:1.5), ((detailed eyes)), (1girl, her name is kurokawa akane), solo, cowboy shot, hmakane, blue hair, short hair, gradient hair, medium breasts, clever exposed, full body, lora:add_detail:0.6, in a Riding that place, pajamas,
Negative prompt: (worst quality, low quality, normal quality:1.4), (lowres, ugly:1.4), (simple background:1.4), (text, signature, watermark, username, error, jpeg artifacts, caption, subtitles, magazine cover:1.4), (bad anatomy, bad hands, missing limb, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped:1.4), 3D, watermark, text, logo, contact, error, blurry, cropped, username, artist name, monochrome, ((bad anatomy)), ((extra limbs)), short girl, dude, open mouth, deformed iris, text, close up, cropped, out of frame, worst quality, low quality, jpeg artifacts, ugly, duplicate, morbid, mutilated, extra fingers, mutated hands, poorly drawn hands, poorly drawn face, mutation, deformed, blurry, dehydrated, bad anatomy, bad proportions, disfigured, gross proportions, malformed limbs, missing arms, missing legs, extra arms, extra legs, fused fingers, too many fingers, long neck,
Steps: 40, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 8.5, Seed: 2439237798, Size: 720x1280, Model hash: 7eb674963a, Model: hassakuHentaiModel_v13, Denoising strength: 0.4, ADetailer model: face_yolov8n.pt, ADetailer prompt: “1girl, lora:JapaneseDollLikeness_v15:0.6, lora:kurokawa_akane_v1:1 , hmakane, blue hair, short hair, gradient hair”, ADetailer confidence: 0.3, ADetailer dilate/erode: 4, ADetailer mask blur: 4, ADetailer denoising strength: 0.4, ADetailer inpaint only masked: True, ADetailer inpaint padding: 32, ADetailer model 2nd: hand_yolov8n.pt, ADetailer confidence 2nd: 0.3, ADetailer dilate/erode 2nd: 4, ADetailer mask blur 2nd: 4, ADetailer denoising strength 2nd: 0.4, ADetailer inpaint only masked 2nd: True, ADetailer inpaint padding 2nd: 32, ADetailer version: 23.8.1, Lora hashes: “add_detail: 7c6bad76eb54”, Version: 1.5.2

Nếu muốn tạo lại bức ảnh thì các bạn phải điền đầy đủ các thông số (parameters) và như vậy là tương đối mất thời gian. Việc đơn giản hơn là bạn chỉ cần paste tất cả vào mục prompt như dưới đây


và nhất mũi tên xanh và bùm…

tất cả thông số đều được đặt về đúng vị trí.

Một tác dụng nữa của “copy paste arrow” là khi các thông số trống trơn, nó sẽ trả về prompt và thông số kỹ thuật gần nhất mà bạn vừa generate.

Hi vọng các thủ thuật này sẽ giúp bạn tăng tốc workflow công việc sử dụng Stable Diffusion một cách tốt nhất!

1 Like