AI chat - Sử dụng câu lệnh có sẵn để tối ưu hóa GPT

Như mọi người đã biết, Kaikun đã hỗ trợ CHATGPT 4, một hệ thống AI lớn và rất thông minh.
Tuy nhiên, chúng ta có thể chưa biết khai thác tốt nhất AI này đù đang đăng kí thành viên của Kaikun.
Một tip rất đơn giản khi sử dụng là hệ thống prompt sẵn ( câu lệnh sẵn), bạn có thể tìm thấy ngay ở dưới góc màn hình


Prompts bao gồm các cú pháp được soạn sẵn như dịch, tóm tắt nội dung, sửa chính tả,… Bạn cũng có thể tự thêm prompt vào hoặc quản lý prompts theo nhu cầu của bạn

2 Likes